Beleidsplan 2017-2020 Stichting Vrienden van de Gelderse Molen

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt het bestuur van SVGM haar beleid vast voor de komende 4 jaar. Vaststelling heeft plaats gevonden in de bestuursvergadering van 23 maart 2016. Indien nodig zal het plan aangepast worden aan veranderende omstandigheden. Daartoe dient in ieder geval een jaarlijkse toetsing.

2. Strategie

Statutaire doelstelling van SVGM luidt: Het bevorderen van het behoud en in werking houden van de in de provincie Gelderland aanwezige wind-, ros- en waterradmolens.
Werkzaamheden voor de SVGM worden in het beginsel uitgevoerd door de bestuursleden zelf. Incidenteel kan beroep worden gedaan op inzet van derden. Voor de werkzaamheden ontvangen de leden van het bestuur geen beloning en of onkostenvergoeding. Het gaat om onbezoldigde vrijwilligers. Alleen overige feitelijke gemaakte kosten, die te maken hebben met het administratieve beheer van de organisatie worden vergoed.
SVGM heeft geen winstoogmerk. Alle beschikbaar komende middelen worden alleen ingezet voor de doelstelling van de stichting.
Voor het overige zijn de statuten leidend voor het opereren van de stichting ook in geval van ontbinding, waarvoor is aangegeven dat de bestemming van het liquidatiesaldo zoveel mogelijk moet overeenkomen met de doelstelling van de stichting.

3. Beleid

SVGM tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen van het behoud en in werking houden en of brengen van molens. Daartoe worden werkzaamheden verricht als belangenbehartiging bij overheden, instellingen, bedrijven en particulieren. Daarnaast heeft de SVGM een voorlichtende rol naar moleneigenaren en molenliefhebbers. Verder zet de SVGM zich in voor kennisoverdracht over historische molens en richt daarop promotionele activiteiten.
Een beleidsmiddel is het uitbrengen van een kwartaalblad De Gelderse Molen voor de ruim 300 aangesloten donateurs.
SVGM verricht haar werkzaamheden op basis van bijdragen van donateurs en advertentie- en vermogensopbrengsten. De minimale bijdrage, die gevraagd wordt is een donatie van € 17,50. Met ingang van 2018 zal dit minimum verhoogd worden naar € 20,00. Gestreefd wordt naar een jaarlijkse aanwas van het donateursaantal van 10%.
Uitgaven van de stichting bestaan alleen uit drukwerk-, porto- en administratieve beheerskosten en eventuele PR-bestedingen.
Vermogensopbrengsten worden alleen besteed aan de kosten, die voortkomen uit de activiteiten om de doelstelling van de stichting te realiseren. Opzet is de hoogte van het vermogen af te stemmen op de continuďteit van de stichting.
De stichting werkt samen met instellingen in de provincie Gelderland, die ook het behoud van historisch erfgoed nastreven. Verder stelt de stichting zich ten doel de Vereniging De Hollandsche Molen te informeren over ontwikkelingen binnen het Gelderse molenveld.

4. Algemeen

Het bestuur bestaat uit vijf personen overeenkomstig het minimale statutaire aantal. Vooralsnog wordt niet gestreefd naar uitbreiding. Niettemin worden alle werkzaamheden van de stichting uitgevoerd door de bestuursleden. Wel wordt gestreefd naar het verkrijgen van personele ondersteuning op basis van middelen, die de provincie beschikbaar gaat stellen. Indien in de beleidsperiode deze personele ondersteuning wordt verkregen zal het activiteitenprogramma van onze stichting daarop worden aangepast.

5. Slot

De stichting is geregistreerd als ANBI instelling onder nummer RSIN 64.50.520. Per 01-01-2012 is de titel culturele ANBI toegekend.Afdrukbare versie

Het beleidsplan van de stichting voor de jaren 2017 t/m 2020 is hier op te halen als pdf.